Vikten av att veta var man står

I detta blogginlägg beskriver Erik Clausen vikten av att ha en tydlig bild av organisationens mognad och förmågor inom ett antal områden kritiska för IT-leveransen. 

Som medlem av IT-ledningen ställs man fortlöpande inför frågan om man verkligen utvecklar IT-verksamheten i rätt riktning och gör rätt prioriteringar. Troligtvis råder det delade meningar om ITs roll och betydelse samt om inte IT borde vara mer flexibla och snabbfotade. Vanligtvis är detta en dialog mellan IT och företagsledningen men minst lika viktigt är att föra samma dialog med kunderna (ofta interna) och sin egen personal. Frågan är dock hur IT-ledningen vet att man följer branschens utveckling, trender och best practices. Det är även intressant att ställa sig frågan hur den egna organisation ligger till mot branschkollegor och om man prioriterar rätt. Traditionellt är det här de globala managementkonsultbolagen kan bidra med internationell expertis, rådgivning och benchmark-analys. Utkomsten av en sådan analys ger ledningen en bekräftelse eller möjlighet att anpassa sin strategi och roadmap samt identifiera kritiska transformationsprojekt. Tyvärr utgör ofta prissättningen för denna typ av rådgivning ett hinder och är därmed möjlig enbart för de allra största organisationerna. Innebär då detta att en benchmark-analys med rådgivning inte är inom räckhåll, rent finansiellt, för mindre organisationer?

Som de flesta vet så innebär benchmark att jämföra standardiserade kriterier med en utvald grupp med liknande förutsättningar, t ex inom processer, projekt eller organisation. För att denna typ av jämförelse ska ge något värde så ska den baseras på ett antal standardiserade parametrar. För en IT-verksamhet bör det vara de mest kritiska förmågorna.

När det gäller analys av den egna verksamheten så kan en självanalys i kombination med benchmarking få stor påverkan på framtida strategier och beslut. Speciellt om man vid analystillfället har haft möjlighet att, förutom nuläge, även ställa frågor om målbild och kritikalitet. Bara resultatet från självanalysen initierar ofta en intressant dialog inom ledningen eftersom den kan betraktas som en ”internal second opinion” på nuvarande strategi. Det vill säga, gapet mellan existerande strategi och självanalysens identifierade utvecklingsområden. Benchmark-analysen adderar sedan ytterligare en dimension vilket ger en bild på hur organisationen förhåller sig gentemot branschkollegor. Tillsammans utgör själv- och benchmark-analysen, en möjlighet för ledningen att vidareutveckla sin strategi och organisation. Med hjälp av genomlysningen framkommer utvecklingsområden men även interna beroenden samt prioriteringar. Därutöver framkommer det tydligt vad organisationen ska fortsätta att utveckla, börja utveckla men också sluta att göra. Det är av yttersta vikt att ledningen kommunicerar analysen öppet och att initiativet ses som ett sätt att forma rätt strategier och inte som ett sätt att slå ner på eventuella brister. Med andra ord är det viktigt att ledningen har rätt inställning, attityd och kultur för att engagera och skapa delaktighet vad gäller framtidens IT.

Så vem tackar nej till en benchmark- och självanalys, om det inte kostar skjortan? Olingo har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att utvecklas. Vår erfarenhet säger att framgångsrikt förändringsarbete kräver självinsikt men även modet att våga bli utmanad på sin egen självbild. Olingo har kunskapen, verktygen och erfarenheten att genomföra såväl benchmark-analys som själv-analys på IT-verksamheten. Till ett rimligt pris. Rätt hanterat, involverande av kunder och medarbetare, skapas förutsättningar för en trovärdig IT-strategi och en engagerad organisation. En strategi som är byggd på en rättvisande bild av den egna situationen, i kombination med best practice för en effektiv IT-leverans, skapar trygghet och arbetsro för både ledning och personal.
Är ledningen på din organisation modig nog att utsättas för en second opinion?

>> Läs mer om Olingos tjänst Strategic Assessment

Erik Clausen, februari 2017

Erik - Copy
Erik Clausen är konsult på Olingo. Du når honom på erik.clausen@olingo.se

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook