KUNDCASE

Lernia

Etablering av styr- och förvaltningsmodell på Lernia

Bakgrund

Redan i december 2012 påbörjade Lernia införande av pm3®-modellen i en anpassad version. Fokus låg på förvaltning av IT-system, snarare än på att skapa en effektiv samverkan mellan verksamheten och IT. Allteftersom organisationen växte och verksamheten ställde större krav på kvalitet och flexibilitet blev det uppenbart att den befintliga styr- och förvaltningsmodellen inte räckte till utan att man nu behövde ta ytterligare ett steg och involvera verksamhetsprocesserna.

Projektet och Olingos insats

Under 2015 inleddes ett projekt med syfte att stärka förmågan att styra och förvalta verksamhetsprocesser och samtidigt säkerställa att IT-leveransen blev tydligt anpassad till verksamhetens behov. För att uppnå detta skulle en väl fungerande styr- och förvaltningsmodell etableras. Det var viktigt för Lernia att detta inte skulle bli ett IT-projekt utan ett verksamhetsprojekt. Det var utveckling och förvaltning av verksamhetsprocesserna som skulle stå i fokus, inte de tekniska lösningarna för att stödja dessa. Valet föll åter på att använda pm3 som grundmodell och den här gången skulle en större del av organisationen involveras och ägandeskap och rollansvar skulle tydliggöras. Olingo anlitades för att driva arbetet och agera expertstöd. Projektet som sattes upp bestod av tre huvudfaser:

  • Design av styr- och förvaltningsmodell
  • Definition samt tillsättning av roller
  • Etablering av förvaltningsobjekten

Under hela projektets gång är förändringsledning en röd tråd. Som en del av projektplaneringen togs en förändringsledningsplan, baserad på ADKAR®-modellen, fram. En kombination av information, utbildningar, workshops har genomförts löpande.

Resultat

Även om arbetet fortfarande pågår har resultaten redan börjat märkas i form av ökat fokus på utvecklingen av verksamhetens processer och arbetssätt. En medvetenhet om de olika enheternas behov och arbetssätt har skapat möjligheter till konsolidering och kostnadsbesparingar. Tillsättning av roller med tydligt ansvar och mandat har frigjort tid för övrig personal i organisationen.

Om Kunden

​Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartners inom utbildning, bemanning och omställning. Lernias tjänster hjälper individer och kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn att stärka sin konkurrenskraft, vilket i sin tur bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad och en ökad integration.