KUNDCASE

Swedavia

Aircraft Plane Boarding Passengers In Airport Terminal. Aircraft

Etablering av styrmodell och stödverktyg på Swedavia

Projektet och Olingos insats

Efter att Olingo hade utfört behovsanalysen initierades projektet för upphandlingen av ITSM-verktyget i början av 2015. Behovsanalysen hade påvisat rejäl förbättringspotential för efterlevnad, kvalitet och effektivitet av inte minst ändringshanteringen, en process som fram till då stöddes med mejl och kalkylblad.

Projektet startade med en kravspecifikation på hög nivå för att bestämma vilka processer som skulle stödjas och vilka som skulle ingå i första fasen av införandet av ITSM-verktyget. Parallellt med detta projekt pågick flera andra upphandlingar med nya leverantörer, bl.a. för drift- och arbetsplats-tjänster. För att säkerställa informationsdelnings- och processkrav kopplade till ITSM och ett bra samarbete med leverantörerna blev Olingo delaktiga även i dessa projekt.

I slutet av 2015, med alla underlag för upphandling, långsiktig finansiering m.m. i ordning, började sedan anbudstagningen enligt LUF (Lagen om offentlig upphandling) genom en klassificering av leverantörer. De utvalda leverantörskandidaterna bjöds sedan in till det andra steget, att utvärdera deras lösningsförslag på ett stort antal funktionella, icke-funktionella och miljömässiga krav, allt under ledning av Olingo och i slutet av maj 2016 valdes leverantör.

Parallellt med det hade sedan starten av 2016 planen för att etablera en ny processförvaltning tagit form. I april började genomförandet av planen med att definiera ett förslag för direktiven, organisationen och formen för processförvaltningen. Arbetet inspirerades av COBIT 5 och ledningssystemet för Swedavia IT gjordes om från grunden. För att skapa större delaktighet skapades en Team Site där alla processteam kan dela information med övrig IT personal. Projektet handlade till stor del om förändringsledning, för att se till att jobbet med ständiga förbättringar blir en del av vardagen.

I augusti 2016 började konfigureringen av ITSM-verktyget, vilket förväntas lanseras i februari 2017 med stöd för hantering av IT-tjänster, tillhörande tjänstenivåer och ändringar. Samtidigt startade etableringen av den nya processförvaltningen med ett antal utbildningar inom bl.a. processtyrning, processförvaltning och processmodellering, enligt Astrakan-metoden.

Resultat hittills

Båda projekten pågår fortfarande men det som har levererats hittills är:

• Ett beslutsunderlag för upphandling av ITSM-verktyg enligt LUF
• En projektplan för införandet av ITSM-verktyg
• Genomförd anställning av en egen Change Manager för Swedavia,
enligt rekommendation från Olingo
• En mognadsanalys av de viktigaste IT-processerna
• Ett uppdaterat ledningssystem för IT
• En processförvaltning med regelbundna avstämningar mellan processägare och -ledare för att driva processutvecklingen framåt
• En gemensam processförvaltningsplan för hela IT, baserad på processteamens input
Med hänsyn till de effektmål som har satts upp, har följande nyttor börjat realiseras
• En tydlighet i organisationen vem som har ansvar för processutveckling, efter en översyn av IT:s befattningsmodell
• Ett förbättringsarbete i det dagliga arbetet, till följd av större gemensamma ansträngningar för att hitta gemensamma lösningar
• En kartläggning av behoven för nya och befintliga IT-interna stödsystem initierat av arbetet med ITSM-systemet

Om kunden