När behandlar vi personuppgifter? 

Olingo behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till att delta i våra kurser och seminarier, anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, i fullgörandet av våra tjänster, ansöker om anställning, laddar ner innehåll från webbplatsen eller i övrigt söker kontakt med oss. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. 

Varför behandlar Olingo personuppgifter om dig? 

De personuppgifter som du lämnar registreras och används dels för att administrera kundförhållandet dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera, genomföra utvärderingar, hantera klagomål eller reklamationer. 

När du exempelvis söker lediga tjänster, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem. Se närmare hur vi beskriver hantering av: 

Mottagare av mail och nyhetsbrev 

Vilket är ändamålet? 

Vilka uppgifter sparas? 

Hur länge sparas de? 

Laglig grund 

För att du som intressent, kund och kurs- och seminariedeltagare ska kunna ta del av nyheter, inspiration och kunskap från Olingo. 

Namn  

Mailadress 

Raderas när du avregistrerar dig. Samtycke samt intresseavvägning 

Sökande till Olingo 

Vilket är ändamålet? 

Vilka uppgifter sparas? 

Hur länge sparas de? 

Laglig grund 

För att kunna matcha sökande mot våra lediga positioner  Namn  

Kontaktuppgifter 

CV 

Arbetserfarenhet och beskrivning av prestationer 

Utbildningsbakgrund 

Språkkunskaper 

Samt andra uppgifter du självmant lämnar ifrån dig i samband med rekryteringsprocessen 

 

Raderas efter 2 år  Samtycke  

Våra uppdragsgivare 

Vilket är ändamålet? 

Vilka uppgifter sparas? 

Hur länge sparas de? 

Laglig grund 

För fullfölja vårt avtal angående köpt tjänst.  Namn  

Mailadress 

Kontaktuppgifter 

Roll 

 

Raderas två år efter avslutad affär Avtal 

Kurs- och seminariedeltagare 

Vilket är ändamålet? 

Vilka uppgifter sparas? 

Hur länge sparas de? 

Laglig grund 

För att kunna fullfölja vårt avtal angående köpt tjänst. Namn  

Mailadress 

 

Raderas när du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev Avtal samt 

Intresseavvägning 

Dina uppgifter kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Olingos tjänsteutbud.  

Du kan när som helst motsätta dig denna behandling genom att följa länken i vårt e-postmeddelande eller genom att kontakta oss på info@olingo.se. 

Hur länge behandlar vi personuppgifter? 

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det anges i tabellerna ovan, vissa uppgifter behöver vi ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande Bokföringslag, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år. 

Vilka kommer ha tillgång till dina uppgifter? 

I första hand kommer dina uppgifter hanteras internt inom Olingo. Dina uppgifter kan komma att användas eller göras åtkomliga för utomstående företag eller organisationer som bistår Olingo i att fullgöra sina förpliktelser eller sin leverans gentemot dig. Exempel på sådana aktörer är Olingos tredjepartleverantör av IT och ekonomi samt företag som Olingo samarbetar med för att fullgöra sitt åtagande. Olingo har ansvar för hur uppgifterna behandlas även då så sker hos annan part för att fullgöra Olingos ändamål.  

Vilka rättigheter har du? 

Du äger själv rätten till din integritet och därmed till dina personuppgifter. Därför bistår Olingo dig i din rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Olingo. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Olingo på info@olingo.se. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, vänligen återkom med din begäran.