Konsulttjänst

Mognadsmodell & roadmap

En nuläges- och mognadsanalys ringar in konkreta förbättringsområden i din IT-styrning och IT-verksamhet samt ger en bra grund för ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Koncept

Vi genomför analysen i fem dimensioner – Vision & Styrning, Processer, Verktygsstöd, Personal/Organisation samt Kultur.

 Vårt arbete resulterar i en rapport som beskriver nuläge och mognadsgrad men även ger konkreta förslag på åtgärder. Analysen gör det även möjligt att ”benchmarka”, det vill säga jämföra med andra organisationer.

Mognadsanalysen anpassas till det specifika behovet utifrån en rad kriterier. Ibland är det ett specifikt område som ska analyseras, till exempel IT-styrningen, medan det i andra fall är mer fokus på operativa processer.
Oavsett fokus och omfattning är upplägget i enlighet med de fyra steg som beskrivs i bilden.

Läs vårt produktblad eller kontakta oss för mer information om hur tjänsten kan utformas.