Konsulttjänst

Strategic Assessment

Strategic Assessment är ett samlingsnamn för flera tänkbara utvärderingsspår, till exempel Digital Readiness Assessment, Cloud Assessment och Executive Assessment.

Koncept

Syftet med samtliga dessa är att ge en objektiv bild av organisationens förutsättningar för framgång inom ett specifikt område. Utöver en tydlig bild av nuläge och konkreta rekommendationer ger tjänsten även benchmarking mot andra organisationer världen över.

Oavsett vilket spår som väljs bygger utvärderingen på en internationellt erkänd modell, IT-CMF (IT Capability Maturity Framework), som är framtagen av organisationen IVI (Innovation Value Institute).

IT-CMF byggs upp kring 35 stycken critical Capabilities, indelade i fyra Macro Capabilities (se bild nedan). Dessa ”capabilites” utgör de centrala förmågor en IT-organisation förväntas besitta. Utifrån dessa förmågor har ett antal utvärderingsspår skapats, till exempel:

  • Executive Assessment – En översiktlig mognasanalys på samtliga 35 förmågor
  • IT Governance and Leadership – Djupanalys inom förmågor kopplade till styrning och ledning
  • Digital Readiness Assessment – Kopplat till förmågor för att hantera digitalisering

Genomförandet av utvärderingen sker i fem steg. Samtliga fem steg kräver noggrann förberedelse för att genomförandet och resultatet ska bli så värdeskapande som möjligt. De rekommendationer som utvärderingen mynnar ut i utgör kraftfull input till arbetet med IT-organisationens utveckling.

Läs vårt produktblad eller kontakta oss för mer information.